Lepší výnos

s lepším pocitem

  • Společensky odpovědné investice
  • Společensky odpovědné investice

Společensky
odpovědné
investice

Jde o přístup k investování, kdy investor zvažuje, jak potenciální finanční výnosy společnosti, tak hodnotu jejího širšího dopadu na svět.

S klienty investujeme do společností a fondů, které mají pozitivní sociální a enviromentální dopady.

Klíčové je dodržování standardů politiky udržitelného rozvoje a plnění environmentálních a sociálních principů. Vybrané firmy podnikají tak, že nenarušují udržitelnost životního prostředí, neporušují lidská práva, práva svých zákazníků ani zaměstnanců.

Nevyužívají dětskou práci, nepodílejí se na žádné z forem diskriminace, na jaderném vyzbrojování či exportu zbraní do zemí s embargem. A zároveň udržují zdravé finanční ukazatele a mají potenciál dalšího rozvoje.

Tyto typy investic vyhledávají společnosti, které svou hodnotu zakládají na alternativních zdrojích energie, sociální spravedlnosti a udržitelnosti životního prostředí. Vylučuje také společnosti (jako jsou výrobci tabáku), o kterých je známo, že škodí nebo nejsou transparentní ve svých obchodních hodnotách.


Jak přísní chcete být?

Odpovědné investování

Odpovědné investování zastřešuje několik investičních strategií dle přísnosti požadavků na firmy, do kterých investujeme:

1

ESG - Jak to firma dělá?

Jak enviromentální, sociální a správní faktory ovlivňují výkonnost konkrétní investice. Neřeší se příliš předmět podnikání.

E - ENVIROMENTÁLNÍ - tato kritéria berou v úvahu, jak firmy pracují s odpadem, energiemi, emisemi, spotřebou vody a dalšími faktory vázané na životní prostředí.

S - SOCIÁLNÍ - tato kritéria zkoumají, jak se společnost chová ke svým zaměstnancům, jaké jim vytváří podmínky na pracovišti, jak jim pomáhá se vzděláním a také jak se chová firma k zákazníkům.

G - GOVERNANCE - neboli kritéria řízení firmy se zabývají vedením společnosti, platy vedoucích pracovníků, audity, vnitřními kontrolami a právy akcionářů. Řadí se sem transparentní účetnictví.

2

SRI – Co ta firma dělá?

- Společensky odpovědné investování = investování v souladu s našimi hodnotami

- Přísnější filtr, kdy se řeší navíc i předmět podnikání a jeho dopady. Vyloučeny jsou společnosti z problémových sektorů - např. tabákový nebo zbrojařský průmysl, naopak vybírány jsou akcie společností, které se ve svých stanovách zavázaly provádět činnost v souladu se zásadami společensky odpovědného podnikání, přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí nebo pomáhají řešit společenské problémy.

- SRI je typ investování, který má na paměti ekologické a sociální dopady investic

3

Impaktové investování – Jaký to má dopad?

- Investování s přesahem či dopadem na společnost a životní prostředí

- Zaměření na investice do společností a projektů, které mají v úmyslu vytvářet měřitelný pozitivní sociální nebo environmentální dopad – spolu s finanční návratností. Například: General Electric


Proč investovat odpovědně?

  • Investujete do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti.
  • Přispíváte v boji proti změně klimatu a pomáháte snižovat uhlíkovou stopu.
  • Podporujete férový přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv, boj proti dětské práci a diskriminaci.
  • Dosahujete lepšího výnosu s lepším pocitem. Společensky odpovědné investice rostou v průměru o 1 - 1,5% ročně více než ty klasické.
Společenská odpovědnost

Lepší výnos s lepším pocitem

Níže můžete vidět srovnání 2 fondů zaměřených na světové akcie. Jeden fond investuje do všech standardních světových firem, druhý obsahuje pouze ty společensky odpovědné. Na porovnání můžete vidět, že se společensky odpovědným firmám daří ještě lépe než těm standardním. Investice do společensky odpovědných firem tedy není kompromisem mezi výnosem a dobrou věcí.

Pozn. Srovnání je v české koruně

Graf

Zdroj: morningstar.com

Fondy ISIN: IE00B4L5Y983, LU0950674332

Je Společensky odpovědné
investování vážně taková novinka?

Kořeny sahají do 18. století, kdy v Anglii představitelé kvakerského náboženské hnutí odmítali obchod s otroky. Pozdějším zastáncem byl John Wesley, který prohlásil, že vydělávat peníze na úkor blaha někoho jiného je hřích.

Naplno se směr začal prosazovat v 60. letech 20. století ve Spojených státech. Investiční společnosti se začaly vyhýbat investicím do tzv. hříšných odvětví - tabáku, lihovin a hazardu. Postupně začali lidé také investovat do projektů, které podporovaly občanská práva.

V 80.letech v Jihoafrické republice došlo k protestní deinvestici, kdy jednotliví investoři a společnosti stáhli své investice z JAR kvůli politice apartheidu.

Pojem ESG vznikl na konferenci OSN v roce 2006, kdy se velké investiční společnosti zavázaly zohledňovat enviromentální, sociální a správní kritéria ve svých finančních valuacích.

Zatímco společensky odpovědné investování začalo jako jednoduchá činnost spojená s náboženskými společnostmi, nesmírně se vyvinulo a nyní je běžnou praxí. Ve skutečnosti se jedná o koncept, jehož popularita roste a přijímají ho jednotlivci i korporace.

Zajímají vás společensky odpovědné investice?

Kontaktujte nás

Melior Invest s.r.o. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 06000142 DIČ: CZ06000142

Mgr. Kateřina Rusová

+420 605 109 898

katerina@meliorinvest.cz